5-612-058-00

SKU: 5-612-058-00
550W PSU: Catalyst V 550W redundant power supply